Katalog informacij javnega značaja

1. Zakonska podlaga za dostop informacij javnega značaja
2. Osnovni podatki o katalogu
3. Podatki o zavodu
4. Ustanovitelj
5. Ustanovitveni akt
6. Dejavnost zavoda
7. Organizacija delovnega procesa
8. Seznam vseh notranjih organizacijskih enot
9. Organigram
10. Pristojni za posredovanje informacij javnega značaja glede na področje dela
11. Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov evropske skupnosti z delovnega področja organa
12. Seznam predlogov predpisov
13. Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
14. Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov
15. Seznam pomembnih dokumentov, ki vsebujejo informacije javnega značaja
16. Seznam javnih evidenc, s katerimi upravlja zavod
17. Druge informacije javnega značaja
18. Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
19. Način dostopa do informacij javnega značaja
20. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja
21. 
Politika varstva osebnih podatkov.docx

1. Zakonska podlaga za dostop informacij javnega značaja

V Uradnem listu RS št. 96 z dne 28.10.2005 je bil objavljen Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (uradno prečiščeno besedilo), ki ureja postopek, ki vsakomur omogoča prost dostop do informacij javnega značaja lokalnih skupnosti, javnih agencij, javnih skladov in drugih oseb javnega prava, med katere spada tudi javni zdravstveni zavod Mladinsko klimatsko zdravilišče Rakitna.

Informacijo javnega značaja opredeljuje zakon v 4. členu in sicer je to informacija, ki izvira iz delovnega področja organa, nahaja pa se v obliki dokumenta, zadeve, dosjeja, registra, evidence ali dokumentarnega gradiva, ki ga je organ izdelal sam, v sodelovanju z drugim organom, ali pridobil od drugih oseb.

V skladu z zakonom je bila sprejeta Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 76/05), ki določa vsebino kataloga informacij javnega značaja, vrste informacij javnega značaja, ki se posredujejo v svetovni splet in katere so druge informacije javnega značaja.

 

2. Osnovni podatki o katalogu

Katalog informacij javnega značaja sprejema:
MLADINSKO KLIMATSKO ZDRAVILIŠČE RAKITNA
Katalog informacij javnega značaja je sprejel:
Direktor: Romana Rasperger, dipl. ekon. (UN), spec.
Datum objave: 13. september 2007
Datum zadnje spremembe: 12. september 2012
Dostopnost kataloga v elektronski in v fizični obliki:

 

3. Podatki o zavodu

Ime zavoda: MLADINSKO KLIMATSKO ZDRAVILIŠČE RAKITNA
Sedež zavoda: Rakitna 96, 1352 Preserje
Tel.: 01/365 98 00
Faks: 01/365 98 01
Matična številka: 5273943
Transakcijski račun: TRR – 01208-6030276676
Davčna številka: SI28277678
Registrska številka zavezanca pri ZZZS: 5525113857
Glavna dejavnost zavoda: (šifra iz klasifikacije dejavnosti in opis): 86.100 - bolnišnična zdravstvena dejavnost

Zavod je vpisan pod vložno številko 061/10194200 pri Okrožnem sodišču v Ljubljani
Sektorska pripadnost: (Uredba o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije institucionalnih sektorjev, Uradni list RS, št. 56/98) je šifra 13131.
Zdravilišče je javni zdravstveni zavod.

 

4. Ustanovitelj

Ustanovitelj zdravilišča je OBČINA BREZOVICA, Tržaška cesta 390, 1351 Brezovica pri Ljubljani.

 

5. Ustanovitveni akt

Odlok o ustanovitvi Mladinskega klimatskega zdravilišča Rakitna
Na podlagi 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 36/2000) 29. člena Zakona o lokalni samoupravi UPB2 (Ur. l. RS, št. 90/07) ter 16. člena Statuta Občine Brezovica (Ur. l. RS, št. 115/2000), je Občinski svet Občine Brezovica na 13. redni seji dne 10. 6. 2008 na predlog župana sprejel Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi Mladinskega klimatskega zdravilišča Rakitna.

 

6. Dejavnost zavoda

Zdravilišče ima v Statutu, v Odloku o ustanovitvi in v Sodnem registru vpisane naslednje dejavnosti:

a) Osnovna dejavnost zavoda:
86.100 bolnišnična zdravstvena dejavnost,
86.210 splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost,
86.220 specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost,
86.909 druge zdravstvene dejavnosti,
87.100 dejavnost nastanitvenih ustanov za bolniško nego,
87.900 drugo socialno varstvo z nastanitvijo,
55.201 počitniški domovi in letovišča.

b) Dodatna dejavnost zavoda:
49.392 obratovanje žičnic,
55.100 dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov,
55.209 druge nastanitve za krajši čas,
56.210 priložnostna priprava in dostava jedi,
49.391 medkrajevni in drug cestni potniški promet,
77.210 dajanje športne opreme v najem in zakup,
85.100 predšolska vzgoja,
85.200 osnovnošolsko izobraževanje,
85.320 srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje,
90.030 umetniško ustvarjanje,
93.110 obratovanje športnih objektov,
93.292 dejavnost smučarskih centrov,
zavod lahko za potrebe svoje osnovne dejavnosti opravlja tudi druge dejavnosti.

 

7. Organizacija delovnega procesa

Delovni proces je v zdravilišču organiziran v naslednjih službah:

1. zdravstvena služba,
2. vzgojno-varstvena služba,
3. tehnična služba,
4. administrativna služba.

Zdravilišče ima Pravilnik o sistemizaciji, seznam delovnih mest in organigram.

 

8. Seznam vseh notranjih organizacijskih enot

VODSTVO ZDRAVILIŠČA

Direktorica:

ROMANA RASPERGER, dipl. ekon. (UN), spec.
Telefon: 01/365 98 00
E-naslov: romana.rasperger@mkz-rakitna.si

Strokovni vodja zavoda:

v. d. stokovnega vodje zavoda: EDVARD PARAVAN, dr. med., spec. psih.
Telefon: 01/365 98 00

E-naslov: edvard.paravan@mkz-rakitna.si

ZDRAVSTVENA SLUŽBA

Zdravstvena služba:

EDVARD PARAVAN, dr. med., spec. psih.
E-naslov: edvard.paravan@mkz-rakitna.si

BRANKA BRANKOVIĆ, dr. med., spec. psih.
E-naslov: branka.brankovic@mkz-rakitna.

ANDREJ TROJAR, dr. med., spec. pediater
E-naslov: andrej.trojar@mkz-rakitna.si

ANA TKAVC ZAJKESKOVIĆ, dr.med., specializantka otroške in mladostniške psihiatrije
E-naslov: ana.tkavc.zajkeskovic@mkz-rakitna.si

 

MEDICINSKA SESTRA NA ODDELKU
GSM: 030 708 074
E-naslov: ambulanta@mkz-rakitna.si

AMBULANTA ZA NAROČANJE: GSM: 051 410 492

- ponedeljek, petek od 9.00 do 11.00 ure

- torek, sreda, četrtek od 14.00 do 16.00 ure

 

 

 

Koordinator zdravstvene nege

MILENA PAVIĆ NIKOLIĆ, mag. zdr. nege, dipl. m. s.
E-naslov: milena.pavic@mkz-rakitna.si

PSIHOLOŠKA SLUŽBA

 

Psihološka služba:

ALENKA FIFOLT LUKAN, univ. dipl. psih., specializantka klinične psihologije
E-naslov: alenka.fifolt@mkz-rakitna.si

NILVESA FAJIĆ BERGINC, univ. dipl. psih., specializantka klinične psihologije
E-naslov: nilvesa.fajic-berginc@mkz-rakitna.si

JASMINA JORDAN, univ. dipl. psih.
E-naslov: jasmina.jordan@mkz-rakitna.si

KATJA MOLEK, univ. dipl. psih.
E-naslov: katja.molek@mkz-rakitna.si

SANDRA SMILJANIĆ, univ. dipl. psih.
E-naslov: sandra.smiljanic@mkz-rakitna.si

NINA ROZMAN, univ. dipl. psih.
E-naslov: nina.rozman@mkz-rakitna.si

UNA ALIJAGIĆ, univ. dipl. psih.
E-naslov: una.alijagic@mkz-rakitna.si

KRIŠTOF FAJDIGA, mag. psih.
E-naslov: kristof.fajdiga@mkz-rakitna.si

MANJA KUZMA OKORN, mag. psih.
E-naslov: manja.kuzma@mkz-rakitna.si

 

Vodja tima za terapijo s pomočjo konj:
E-naslov: terapevtsko.jahanje@mkz-rakitna.si

 SOCIALNA SLUŽBA

 Socialna delavka:

ALEKSANDRA VOLK, univ. dipl. soc. del.
E-naslov: aleksandra.volk@mkz-rakitna.si

VZGOJNO-VARSTVENA SLUŽBA

 

E-naslov:
E-naslov: vzgojiteljska.sluzba@mkz-rakitna.si

SLUŽBA ZA NABAVO IN PRIPRAVO HRANE

SUZANA KRIŽNAR
E-naslov: kuhinja@mkz-rakitna.si

ADMINISTRATIVNA SLUŽBA:

Računovodstvo:
TANJA ZADEL NOVAK
Telefon: 01/365 98 05
E-naslov: racunovodstvo@mkz-rakitna.si

TEHNIČNA SLUŽBA

Vodja tehnične službe:

ROK GUMILAR

E-naslov: vzdrževalec@mkz-rakitna.si

 

9. Organigram

Organigram september 2012 (PDF, 87KB)

 

10. Pristojni za posredovanje informacij javnega značaja glede na področje dela

1. ki se nanašajo na poslovanje zdravilišča:
ROMANA RASPERGER, dipl., ekon. (UN), spec, direktor
Telefon: 01/365 98 00
E-naslov: romana.rasperger@mkz-rakitna.si

2. ki se nanašajo na zdravstveno strokovno delo v zdravilišču:
v. d. strokovnega vodje EDVARD PARAVAN, dr. med., spec. psih.
Telefon: 01/365 98 00
E-naslov:

 

11. Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov evropske skupnosti z delovnega področja organa

Register predpisov RS
Predpisi EU

 

12. Seznam predlogov predpisov

Povezava na državni register predpisov:

Povezava na lokalni register predpisov: http://zakonodaja.gov.si/

Povezava na EU portal:

 

13. Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Poslovno poročilo 2005
Finančni načrt za leto 2006

Poslovno poročilo 2006
Finančni načrt za leto 2007

Poslovno poročilo 2007
Finančni načrt za leto 2008

Poslovno poročilo 2008
Finančni načrt za leto 2009

Poslovno poročilo 2009
Finančni načrt za leto 2010

Poslovno poročilo za leto 2010
Finančni načrt za leto 2011

Letno poročilo za leto 2011
Finančni načrt za leto 2012

Letno poročil za leto 2012
Finančni načrt za leto 2013

Letno poročilo 2013
Poslovno finančni načrt 2014

Letno poročilo 2014

Poslovno finančni načrt 2015

14. Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Mladinsko klimatsko zdravilišče ne vodi upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov.

 

15. Seznam pomembnih dokumentov, ki vsebujejo informacije javnega značaja

Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi Mladinskega klimatskega zdravilišča Rakitna
Statut, (z dne 18. 8. 2008)

Drugi splošni akti zavoda

 

16. Seznam javnih evidenc, s katerimi upravlja zavod

Zdravilišče uporablja evidence v skladu z zakonom o evidencah na področju zdravstvenega varstva; zakonom o evidencah na področju dela; zakonom o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja; zakonom o javnih naročilih.

17. Druge informacije javnega značaja

Seznam zdravnikov in zdravnikov specialistov, ordinacijski čas, čakalna doba, kazalnik kakovosti in naročanje.

18. Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

 

19. Način dostopa do informacij javnega značaja

1. NEPOSREDNI DOSTOP

a. OSEBNO V PROSTORIH  Mladinskega klimatskega zdravilišča Rakitna, Rakitna 96

Informacije javnega značaja lahko pridobite, če se osebno oglasite v Mladinskem klimatskem zdravilišču Rakitna, Rakitna 96, 13523 Preserje, na upravi: od ponedeljka do petka, od 8.00 do14.00 ure.
Na svetovnem spletu so dostopne naslednje informacije javnega značaja:

b. PO ELEKTRONSKI POŠTI
Dostop do informacij javnega značaja je omogočen tudi na internetu, in sicer na spletnih straneh Mladinskega klimatskega zdravilišča Rakitna z naslovom http://www.mkz-rakitna.si oziroma na elektronskem naslovu: info@mkz-rakitna.si

2. DOSTOP NA PODLAGI POSEBNE ZAHTEVE
Informacije, ki niso neposredno dostopne v prostorih Mladinskega klimatskega zdravilišča Rakitna ali svetovnem spletu, vam bomo posredovali na vašo zahtevo. Zahtevo lahko vložite osebno v prostorih Mladinskega klimatskega zdravilišča Rakitna, po pošti ali po elektronski pošti.
Na podlagi vaše zahteve je zavod dolžan posredovati informacijo, če jo dejansko poseduje – če to lahko stori brez kakršnegakoli predelovanja informacij, ki jih ima. Dostop do informacije lahko zavrne samo, če obstoji kateri izmed dvanajstih zakonsko določenih razlogov. Razlogi, ki so določeni v 6. členu Zakona o dostopu do informacij javnega značaja.