1. Zakonska podlaga za dostop informacij javnega značaja

V Uradnem listu RS št. 96 z dne 28.10.2005 je bil objavljen Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (uradno prečiščeno besedilo), ki ureja postopek, ki vsakomur omogoča prost dostop do informacij javnega značaja lokalnih skupnosti, javnih agencij, javnih skladov in drugih oseb javnega prava, med katere spada tudi javni zdravstveni zavod Mladinsko klimatsko zdravilišče Rakitna.

Informacijo javnega značaja opredeljuje zakon v 4. členu in sicer je to informacija, ki izvira iz delovnega področja organa, nahaja pa se v obliki dokumenta, zadeve, dosjeja, registra, evidence ali dokumentarnega gradiva, ki ga je organ izdelal sam, v sodelovanju z drugim organom, ali pridobil od drugih oseb.

V skladu z zakonom je bila sprejeta Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 76/05), ki določa vsebino kataloga informacij javnega značaja, vrste informacij javnega značaja, ki se posredujejo v svetovni splet in katere so druge informacije javnega značaja.

2. Osnovni podatki o katalogu

Katalog informacij javnega značaja sprejema:
MLADINSKO KLIMATSKO ZDRAVILIŠČE RAKITNA
Katalog informacij javnega značaja je sprejel:
Direktor: Romana Rasperger Kos, dipl. ekon. (UN), spec.
Datum objave: 13. september 2007
Datum zadnje spremembe: 16. 4. 2024
Dostopnost kataloga v elektronski in v fizični obliki:

 • 1. v elektronski obliki na naslovu: mkz-rakitna.si
 • 2. fizično pa se nahaja v tajništvu na naslovu: Mladinsko klimatsko zdravilišče Rakitna, Rakitna 96, 1352 Preserje

3. Podatki o zavodu

Ime zavoda: MLADINSKO KLIMATSKO ZDRAVILIŠČE RAKITNA
Sedež zavoda: Rakitna 96, 1352 Preserje
Tel.: 01/365 98 00
Faks: 01/365 98 01
Matična številka: 5273943
Transakcijski račun: TRR – 01208-6030276676
Davčna številka: SI28277678
Registrska številka zavezanca pri ZZZS: 5525113857
Glavna dejavnost zavoda: (šifra iz klasifikacije dejavnosti in opis): 86.100 – bolnišnična zdravstvena dejavnost

Zavod je vpisan pod vložno številko 061/10194200 pri Okrožnem sodišču v Ljubljani
Sektorska pripadnost: (Uredba o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije institucionalnih sektorjev, Uradni list RS, št. 56/98) je šifra 13131.
Zdravilišče je javni zdravstveni zavod.

4. Ustanovitelj

Ustanovitelj zdravilišča je OBČINA BREZOVICA, Tržaška cesta 390, 1351 Brezovica pri Ljubljani.

5. Ustanovitveni akt

Odlok o ustanovitvi Mladinskega klimatskega zdravilišča Rakitna
Na podlagi 3. člena Zakon o zavodih (Uradni list RS, 3t. 12191,8196,36/00 – ZPDZC in 127106 – ZJZP) in 15. člena Statuta Občine Brezovica (Uradni list RS, 3t.79116) je Občinski svet Občine Brezovica na svoji 15. redni seji dne, 30. 9. 2021 sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Mladinskega klimatskega zdravilišča Rakitna

6. Dejavnost zavoda

Zdravilišče ima v Statutu, v Odloku o ustanovitvi in v Sodnem registru vpisane nav Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in v Sodnem registru vpisane naslednje dejavnosti:

a) Osnovna dejavnost zavoda:
86.100 bolnišnična zdravstvena dejavnost,
86.210 splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost,
86.220 specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost,
86.909 druge zdravstvene dejavnosti,
87.100 dejavnost nastanitvenih ustanov za bolniško nego,
87.900 drugo socialno varstvo z nastanitvijo,
55.201 počitniški domovi in letovišča.

b) Dodatna dejavnost zavoda:
49.392
 obratovanje žičnic,
55.100 dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov,
55.209 druge nastanitve za krajši čas,
56.210 priložnostna priprava in dostava jedi,
49.391 medkrajevni in drug cestni potniški promet,
77.210 dajanje športne opreme v najem in zakup,
85.100 predšolska vzgoja,
85.200 osnovnošolsko izobraževanje,
85.320 srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje,
90.030 umetniško ustvarjanje,
93.110 obratovanje športnih objektov,
93.292 dejavnost smučarskih centrov,
zavod lahko za potrebe svoje osnovne dejavnosti opravlja tudi druge dejavnosti.

7. Organizacija delovnega procesa

Zdravstvena enota na Rakitni
– Zdravniška služba
– Služba zdravstvene nege
– Psihološka služba
– Pedagoška služba in
– Socialna služba

Zdravstvena enota na Brezovici
– Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov Brezovica

Zdravilišče ima Pravilnik o sistemizaciji, seznam delovnih mest in organigram.

8. Seznam vseh notranjih organizacijskih enot

VODSTVO ZDRAVILIŠČA
Direktorica:

ROMANA RASPERGER KOS, dipl. ekon. (UN), spec.
Telefon: 01/365 98 00
romana.rasperger@mkz-rakitna.si

Strokovna vodja zavoda:
dr. JERNEJA MAČEK, dr. med., spec. otr. in mlad. psih.

ZDRAVSTVENA SLUŽBA
Zdravstvena služba:

EDVARD PARAVAN, dr. med., spec. psih.
edvard.paravan@mkz-rakitna.si

MEDICINSKA SESTRA
GSM: 030 708 074
ambulanta@mkz-rakitna.si

AMBULANTA ZA NAROČANJE:
GSM: 051 410 492
ambulanta@mkz-rakitna.si
– ponedeljek in petek (9.00 – 11.00)
– torek, sreda in četrtek (13.00 – 15.00)

Pomočnica direktorja za zdravstveno nego
Barbara Godec, dipl. m. s.
barbara.godec@mkz-rakitna.si

PSIHOLOŠKA SLUŽBA
Psihološka služba:

NILVESA FAJIĆ BERGINC, univ. dipl. psih., specialistka klinične psihologije
nilvesa.fajic-berginc@mkz-rakitna.si

UROŠ BERTONCELJ, univ. dipl. psih.
uros.bertoncelj@mkz-rakitna.si

VANJA BUNDERLA, mag. psih.                                                                                                                                                                                                                            vanja.bunderla@mkz-rakitna.si

JULIJA OPEKA, mag. psih.
julija.opeka@mkz-rakitna.si

MARUŠA CIZL, mag. psih.      
marusa.cizl@mkz-rakitna.si   

MARTINA KUZMAN, univ. dipl. psih.
martina.kuzman@mkz-rakitna.si

Vodja tima za terapijo s pomočjo konj:
terapevtsko.jahanje@mkz-rakitna.si

SOCIALNA SLUŽBA
Socialna delavka:

ALEKSANDRA VOLK, univ. dipl. soc. del.
aleksandra.volk@mkz-rakitna.si

PEDAGOŠKA SLUŽBA
vzgojiteljska.sluzba@mkz-rakitna.si

SLUŽBA ZA NABAVO IN PRIPRAVO HRANE
SUZANA KRIŽNAR
kuhinja@mkz-rakitna.si

ADMINISTRATIVNA SLUŽBA
Računovodstvo:
TANJA ZADEL
Telefon: 01/365 98 05
racunovodstvo@mkz-rakitna.si

TEHNIČNA SLUŽBA
vzdrževalec@mkz-rakitna.si

9. Organigram

Organigram (PDF)

10. Pristojni za posredovanje informacij javnega značaja glede na področje dela

1. ki se nanašajo na poslovanje zdravilišča:
ROMANA RASPERGER KOS, dipl., ekon. (UN), spec, direktor
Telefon: 01/365 98 00
romana.rasperger@mkz-rakitna.si

2. ki se nanašajo na zdravstveno strokovno delo v zdravilišču:
Dr. JERNEJA MAČEK, dr. med., spec. otr. in mlad. psih.

11. Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov evropske skupnosti z delovnega področja organa

Register predpisov RS
Predpisi EU

12. Seznam predlogov predpisov

Povezava na državni register predpisov:

Povezava na lokalni register predpisov: http://zakonodaja.gov.si/
Povezava na EU portal:

13. Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

14. Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Mladinsko klimatsko zdravilišče ne vodi upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov.

15. Seznam pomembnih dokumentov, ki vsebujejo informacije javnega značaja

Drugi splošni akti zavoda:

 • Poslovnik o delu Sveta zavoda (z dne 18. 3. 2004),
 • Pravilnik o popisu (z dne 10. 11. 2006),
 • Pravilnik o računovodstvu (z dne 1. 1. 2009),
 • Pravilnik o prejemkih članov Sveta zavoda Mladinskega klimatskega zdravilišča Rakitna (z dne 1. 2. 2011),
 • Pravilnik o (so)financiranju stroškov izobraževanja in usposabljanja za delo zaposlenih v Javnem zdravstvenem zavodu Mladinsko klimatsko zdravilišče Rakitna (z dne 1. 1. 2012),
 • Požarni red in požarni načrt z načrtom evakuacije (z dne 28. 5. 2014),
 • Pravilnik o blagajniškem poslovanju (z dne 1. 8. 2014),
 • Pravilnik o omejitvah in dolžnostih v zvezi s sprejemanjem daril (z dne 15. 12. 2014),
 • Pravilnik o delovni obleki, obutvi in osebni varovalni opremi, ki jo delavci uporabljajo pri delu v MKZ Rakitna (z dne 19. 12. 2014),
 • Kodeks ravnanja javnih uslužbencev (z dne 27. 11. 2015),
 • Navodila o opredelitvi in izvajanju aktivnosti za preprečevanje spolnega in drugega nadlegovanja ter trpinčenja na delovnem mestu v Mladinskem klimatskem zdravilišču Rakitna (z dne 28. 1. 2016),
 • Navodila o ravnanju delodajalca v primeru kršitve delovnih in drugih obveznosti iz delovnega razmerja, (z dne 28. 4. 2017),
 • Pravilnik o evidentiranju delovnega časa v Mladinskem klimatskem zdravilišču Rakitna (oktober 2017),
 • Notranja pravila za zajem in e-hrambo e-računov (z dne 17. 5. 2018),
 • Načrt ravnanja z odpadki v MKZ Rakitna in CDZOM Brezovica 2019-2022 (z dne 3. 10. 2019),
 • Poslovnik kakovosti (z dne 9. 12. 2019),
 • Program preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb v Mladinskem klimatskem zdravilišču Rakitna (z dne 18. 12. 2020),
 • Revizija izjave o varnosti z oceno tveganja (z dne 20. 12. 2021),
 • Pravilnik o varstvu osebnih podatkov (z dne 1. 9. 2022),
 • Načrt promocije zdravja na delovnem mestu (z dne 1. 9. 2022),
 • Načrt integritete (oktober 2022),
 • Pravilnik o organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest v Mladinskem klimatskem zdravilišču Rakitna (z dne 8. 12. 2022),
 • Pravilnik o spremembah Pravilnika o organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest v Mladinskem klimatskem zdravilišču Rakitna (z dne 27. 2. 2023).

16. Seznam javnih evidenc, s katerimi upravlja zavod

Zdravilišče uporablja evidence v skladu z zakonom o evidencah na področju zdravstvenega varstva; zakonom o evidencah na področju dela; zakonom o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja; zakonom o javnih naročilih.

 • Evidenca dejavnosti obdelave o zaposlenih delavcih
 • Evidenca dejavnosti obdelave o stroških dela
 • Evidenca dejavnosti obdelave o izrabi delovnega časa
 • Evidenca o oblikah razreševanja kolektivnih delovnih sporov pri delodajalcu
 • Katalog evidence poškodb pri delu zaposlenih
 • Katalog evidence o uživalcih pravic iz invalidskega zavarovanja
 • Katalog evidence razporejenih na delovno dolžnost s področja evakuacije
 • Katalog evidence začasne in trajne odsotnosti z dela zaradi bolezni, poškodb, nege, spremstva in drugih vzrokov
 • Katalog evidence preventivnega zdravstvenega varstva delavcev, (medicina dela)
 • Katalog evidence poškodb pri delu
 • Katalog evidence osnovne medicinske dokumentacije
 • Katalog evidence poročilo o poškodbi
 • Katalog evidence začasnih prevzem oskrbovanca
 • Katalog evidence o boleznih in stanjih ugotovljenih v specialistično ambulantni dejavnosti
 • Katalog evidence o boleznih in stanjih ugotovljenih v bolnišničnih programih
 • Katalog evidence podatkov testiranja zaposlenih in oskrbovancev – pacientov na okužbo s COVID-19
 • Katalog evidence rednega merjenja temperature zaposlenih

17. Druge informacije javnega značaja

Seznam zdravnikov in zdravnikov specialistov, ordinacijski čas, čakalna doba, kazalnik kakovosti in naročanje.

 • Edvard Paravan, dr. med., spec. psihiater
 • Ordinacijski čas
 • Kazalnik kakovosti
 • Naročanje po telefonu na številko 051 410 492, elektronski pošti ambulanta@mkz-rakitna.si  in navadni pošti na že omenjen naslov.

18. Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

 • Bolnišnični informacijski sistem
  Namen: Administrativno spremljanje zdravstvenega stanja uporabnikov, zaračunavanje opravljenih storitev, evidentiranje podatkov o zdravstveni negi, zagotavljanje podatkov za zunanje institucije.
  Način pridobivanja podatkov: Pisni zahtevek skladno z določili ZVOP
  Dostop do zbirke: Informacijski sistem je dostopen v omrežju Mladinskega klimatskega zdravilišča Rakitna za osebe, ki imajo določeno uporabniško ime in geslo z avtorizacijo.
 • Poslovni informacijski sistem
  Namen: Materialno in finančno-računovodsko poslovanje Mladinskega klimatskega zdravilišča Rakitna
  Način pridobivanja podatkov: Pisni zahtevek skladno z določili ZVOP
  Dostop do zbirke: Informacijski sistem je dostopen v omrežju Mladinskega klimatskega zdravilišča Rakitna za osebe, ki imajo določeno uporabniško ime in geslo z avtorizacijo.
 • Kadrovski informacijski sistem
  Namen: Upravljanje s kadri
  Način pridobivanja podatkov: Pisni zahtevek skladno z določili ZVOP
  Dostop do zbirke: Informacijski sistem je dostopen v omrežju Mladinskega klimatskega zdravilišča Rakitna za osebe, ki imajo določeno uporabniško ime in geslo z avtorizacijo.
 • Dnevna evidenca prisotnosti na delu
  Namen: Evidentiranje prisotnosti na delu
  Način pridobivanja podatkov: Pisni zahtevek skladno z določili ZVOP
  Dostop do zbirke: Informacijski sistem je dostopen v omrežju Mladinskega klimatskega zdravilišča Rakitna za osebe, ki imajo določeno uporabniško ime in geslo z avtorizacijo.

19. Način dostopa do informacij javnega značaja

1. NEPOSREDNI DOSTOP
a.
 OSEBNO V PROSTORIH Mladinskega klimatskega zdravilišča Rakitna, Rakitna 96
Informacije javnega značaja lahko pridobite, če se osebno oglasite v Mladinskem klimatskem zdravilišču Rakitna, Rakitna 96, 13523 Preserje, na upravi: od ponedeljka do petka, od 8.00 do14.00 ure.
Na svetovnem spletu so dostopne naslednje informacije javnega značaja:

 • prečiščena besedila predpisov, ki se nanašajo na delovno področje organa, povezana z državnim registrom predpisov na spletu,
 • programe, strategije, stališča, mnenja, študije in druge posebne dokumente, ki se nanašajo na delovno področje organa,
 • predloge predpisov, programov, strategij in drugih podobnih dokumentov, ki se nanašajo na delovno področje organa,
 • vse objave in razpisno dokumentacijo v skladu s predpisi, ki urejajo javna naročila – podatke o upravnih storitvah,
 • druge informacije javnega značaja.

b. PO ELEKTRONSKI POŠTI
Dostop do informacij javnega značaja je omogočen tudi na internetu, in sicer na spletnih straneh Mladinskega klimatskega zdravilišča Rakitna z naslovom mkz-rakitna.si oziroma na elektronskem naslovu: info@mkz-rakitna.si


2. DOSTOP NA PODLAGI POSEBNE ZAHTEVE
Informacije, ki niso neposredno dostopne v prostorih Mladinskega klimatskega zdravilišča Rakitna ali svetovnem spletu, vam bomo posredovali na vašo zahtevo. Zahtevo lahko vložite osebno v prostorih Mladinskega klimatskega zdravilišča Rakitna, po pošti ali po elektronski pošti.
Na podlagi vaše zahteve je zavod dolžan posredovati informacijo, če jo dejansko poseduje – če to lahko stori brez kakršnegakoli predelovanja informacij, ki jih ima. Dostop do informacije lahko zavrne samo, če obstoji kateri izmed dvanajstih zakonsko določenih razlogov. Razlogi, ki so določeni v 6. členu Zakona o dostopu do informacij javnega značaja.

20. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

21. Politika varstva osebnih podatkov