V času bivanja v Mladinskem klimatskem zdravilišču Rakitna otrokom organiziramo šolsko dejavnost, imenovano bolnišnična šola. Pri šolskem delu je poudarek na tem, da se učencem in dijakom v tukajšnji obravnavi omogoči nepretrganost vzgojno-izobraževalnega dela in ohranja ter vzpodbuja motivacija za šolsko delo. Delo poteka v manjših skupinah, kjer lahko z individualno pomočjo napredujejo na področjih, kjer imajo težave. Pozorni smo tudi na njihova močna področja in s tem krepimo njihovo zdravo samopodobo in samozavest.

Bolnišnična šola deluje v sklopu OŠ Preserje. Vodi jo koordinatorica bolnišnične šole v skladu s protokolom o delu bolnišnične šole v Mladinskem klimatskem zdravilišču Rakitna. V bolnišnično šolo so vključeni tako osnovnošolci kot srednješolci, ki so razdeljeni v dva programa. To sta Šola zdravega odraščanja in Reintegracija. Pouk v programu Šole zdravega odraščanja traja 2 šolski uri dnevno, v programu Reintegracije pa 2 polni uri.

V programu Reintegracija spodbujamo samostojno učenje. Otroci in mladostniki imajo tudi možnost, da pri nas v povezavi z matično šolo opravijo ocenjevanje znanja (ustno ocenjevanje preko videokonference, izvedba pisnega preverjanja znanja).

Komu je program namenjen?
Osnovnošolcem in srednješolcem.

Kako dolgo traja pouk?
Pouk v šoli zdravega odraščanja traja 2 šolski uri, v programu reintegracija pa 2 polni uri.

Za optimalno delo je pomembno, da osnovnošolci s prihodom v Mladinsko klimatsko zdravilišče Rakitna s seboj prinesejo:

Izpolnjeno tabelo za gradivo, ki so jo prejeli skupaj s Prošnjo za gradivo. Priporočljivo je, da tabelo vsaj nekaj dni pred prihodom v Mladinsko klimatsko zdravilišče Rakitna izročijo razredničarki/socialni delavki na matični šoli, ki jim bo izpolnjeno vrnila oz. s katero naj se skupaj dogovorijo, katere so otrokove šolske obveznosti v času odsotnosti z matične šole.

Izjavo za šolo, kjer navedejo tudi kontaktno osebo otrokove matične šole (razredničarko, socialno delavko …), ki je o tem predhodno obveščena. Koordinatorica bolnišnične šole se bo z njo po potrebi uskladila glede otrokovih nadaljnjih individualnih usmeritev in posebnosti.

Otroci sedijo v šolskih klopeh

Preverjanje in ocenjevanje znanja se v bolnišnični šoli za učence praviloma ne izvaja. V izrednih primerih se lahko izvede pisne preizkuse na način, da se koordinatorica bolnišnične šole in učitelj(ica) učenčeve matične šole dogovorita, da se jih takoj po njihovi izvedbi pošlje na matično šolo v skenirani in klasični obliki. Oceni jih učitelj(ica) matične šole ter jih vpiše v redovalnico, oceno pa sporoči nazaj koordinatorici, ki jo preda učencu.

Če ima učenec Odločbo o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, je pomembno, da starši oz. skrbniki najkasneje ob sprejemu v program Mladinsko klimatsko zdravilišče Rakitna prinesejo fotokopijo Odločbe o usmeritvi, kjer so prilagoditve pri ocenjevanju znanja natančno opredeljene, da jih lahko dosledno upoštevamo.

Učenec je sam odgovoren za spoštovanje dogovorov glede vzgojno-izobraževalnega procesa v času bivanja v Mladinskem klimatskem zdravilišču Rakitna.

Imate vprašanje? Kontaktirajte nas!

Koordinatorica Tanja Hudobivnik

+386 1 360 12 60
bs.rakitna@ospreserje.si